BBCode

View previous topic View next topic Go down

BBCode

Post by Admin on Thu Apr 23, 2015 5:37 pm

- error -
[box="border: 1px solid black"][box="border: 1px solid black"]Content 1[/box]
[ibox="border: 1px solid black"]Content 2[/ibox][/ibox]
[iimg="https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png"]https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png[/iimg]
[box="border: 1px solid black"]https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png[/box]https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png[box="border: 1px solid black"]https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png[/box]
http://www.gensokyovn.net/
&http://www.gensokyovn.net/
- box
[box= class="x"]Content 1[/box][box="border: 2px solid blue"]Content 2[/box][box="border: 3px solid green"]Content 3[/box]
- ibox
[ibox="border: 1px solid black; padding: 1px"]Content 1[/ibox][ibox="border: 1px solid black; padding: 2px"]Content 2[/ibox][ibox="border: 1px solid black; padding: 3px}"]Content 3[/ibox]
- s
[s]Content[/s]
- iimg
[iimg="https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png"]Content[/iimg]
- id
[id="x"]
- clear
abc[clear]def
123[clear]456
- hs1
[hs1="h1"]Header 1[/hs1]
- hs2
[hs2="h2"]Header 2[/hs2]
- hs3
[hs3]Header 3[/hs3]
- hs4
[hs4]Header 4[/hs4]
- j
[j="/post"]Jump[/j]
- r
[r="mystia"]Mystia[/r]
- indent
[indent="30px"]Content
Content[/indent]
[indent]Content[/indent]
- ihide
[ihide]Content[/ihide]
- gallery
[gallery]
- igal
[igal="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg" link="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg"]Image 1[/igal]
[igal="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg" link="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg"]Image 2[/igal]
[igal="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg" link="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg"]Image 3[/igal]
- toc
[toc]
- style
[style="border: 5px solid pink; padding: 2px" name="x"]
- metabox
[metabox]This content is hidden[/metabox]
- wikibase
[wikibase]
[r="kisume"]Kisume[/r]
- export
[export="1"][box="border: 2px solid magenta"] Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy [/box][/export]
- import
[import="1"]
- tip
[tip="#ob#tip#cb#" link="http://gensokyovn.net"][import="1"][/tip]

:alice1: :alice2: :alice3: :alice4: :alice5:
:maribel1: :maribel2: :maribel3: :maribel4: :maribel5:
:myon1: :myon2: :myon3: :myon4: :myon5:
:shou1: :shou2: :shou3: :shou4: :shou5:
:tewi1: :tewi2: :tewi3: :tewi4: :tewi5:
:xtewi1: :xtewi2: :xtewi3: :xtewi4: :xtewi5:
:youmu1: :youmu2: :youmu3: :youmu4: :youmu5:
:yuuka1: :yuuka2: :yuuka3: :yuuka4: :yuuka5:
:th1: :th2: :th3: :th4: :th5:
:g1: :g2: :g3: :g4: :g5:
- error -
[box="border: 1px solid black"][box="border: 1px solid black"]Content 1[/box]
[ibox="border: 1px solid black"]Content 2[/ibox][/ibox]
[iimg="https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png"][https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png][/iimg]
[box="border: 1px solid black"]https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png[/box]https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png[box="border: 1px solid black"]https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png[/box]
http://www.gensokyovn.net/
- box
[box= class="x"]Content 1[/box][box="border: 2px solid blue"]Content 2[/box][box="border: 3px solid green"]Content 3[/box]
- ibox
[ibox="border: 1px solid black; padding: 1px"]Content 1[/ibox][ibox="border: 1px solid black; padding: 2px"]Content 2[/ibox][ibox="border: 1px solid black; padding: 3px}"]Content 3[/ibox]
- s
[s]Content[/s]
- iimg
[iimg="https://illiweb.com/fa/logo/logo_en.png"]Content[/iimg]
- id
[id="x"]
- clear
abc[clear]def
123[clear]456
- hs1
[hs1="h1"]Header 1[/hs1]
- hs2
[hs2="h2"]Header 2[/hs2]
- hs3
[hs3]Header 3[/hs3]
- hs4
[hs4]Header 4[/hs4]
- j
[j="/post"]Jump[/j]
- r
[r="mystia"]Mystia[/r]
- indent
[indent="30px"]Content
Content[/indent]
[indent]Content[/indent]
- ihide
[ihide]Content[/ihide]
- gallery
[gallery]
- igal
[igal="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg" link="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg"]Image 1[/igal]
[igal="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg" link="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg"]Image 2[/igal]
[igal="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg" link="https://imgfast.net/users/1513/31/05/82/avatars/16-19.jpg"]Image 3[/igal]
- toc
[toc]
- style
[style="border: 5px solid pink; padding: 2px" name="x"]
- metabox
[metabox]This content is hidden[/metabox]
- wikibase
[wikibase]
[r="kisume"]Kisume[/r]
- export
[export="1"][box="border: 2px solid magenta"] Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy [/box][/export]
- import
[import="1"]
- tip
[tip="#ob#tip#cb#" link="http://gensokyovn.net"][import="1"][/tip]

:alice1: :alice2: :alice3: :alice4: :alice5:
:maribel1: :maribel2: :maribel3: :maribel4: :maribel5:
:myon1: :myon2: :myon3: :myon4: :myon5:
:shou1: :shou2: :shou3: :shou4: :shou5:
:tewi1: :tewi2: :tewi3: :tewi4: :tewi5:
:xtewi1: :xtewi2: :xtewi3: :xtewi4: :xtewi5:
:youmu1: :youmu2: :youmu3: :youmu4: :youmu5:
:yuuka1: :yuuka2: :yuuka3: :yuuka4: :yuuka5:
:th1: :th2: :th3: :th4: :th5:
:g1: :g2: :g3: :g4: :g5:


Last edited by Admin on Fri May 08, 2015 8:43 pm; edited 23 times in total
View user profile


http://gskvn.forumvi.com
Admin
Admin

Badge : 1,2,3,5,7
Postsx : 250
Points : 361
Reputation : 10
Join date : 2015-01-01

Back to top Go down

Re: BBCode

Post by Admin on Sat May 02, 2015 1:45 pm

Code:
/*
GHI NHỚ: KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TẠO RA CODE CHO PHÉP LÀM RA TAG A RỖNG
<a href ></a>

"http:\/\/[^<>]*"(?!<\/a>)
#obracket# và #cbracket#
- exception: Cho một mảng, mỗi phần tử trong mảng là một mảng gồm hai phần tử, phần tử đầu quyết định option được check, phần thú hai quyết định property của option được check.
- validation: Cho hàm, nhận ba biến a,b,c (a-option, b-property tương ứng, c-content), xử lý trả về true hoặc false, trả về false thì từ chối dịch.
- value: Cho một mảng, mỗi phần tử trong mảng là một mảng gồm hai phần tử, phần tử đầu quyết định option có default (vd [#BOX] thì có phần tử đầu là BOX), phần thú hai quyết định property của option có default.

  //      tag2=new RegExp('(<)[^><]*('+px[1]+')[^><]*(>)','gi');
//        a=a.replace(tag2,'<span style="border: 2px solid pink">'+px[3]+'</span>');
//      qx=qx.replace(/http:\/\//gi,' http://');
//      qx=qx.replace(/http:\/\//gi,' http://');ox=/ ((http:\/\/)(([^ //\s<>])*))/gi;for(;px=ox.exec(qx);){tag=new RegExp('(>)[^><]*('+px[1]+')[^><]
//*(<)','gi');sx=tag.exec(qx);if(sx!==null)a=a.replace(sx[2],'<span style="border: 2px solid //pink">'+px[1]+'</span>')}
 //        tag=new RegExp(px[0],'gi'); if(tag.test(a)===true) alert('x'); alert(px[0]);
      ax=body.eq(n).find('a');
      for(ix=0; ix<ax.length; ix++){
        rx=1;
        mx=ax[ix].innerHTML;
        mx=mx.replace(/&lt;/gi,'<');
        mx=mx.replace(/&gt;/gi,'>');
        nx=ax.eq(ix).attr('href');
        if(mx===nx) ax.eq(ix).contents().unwrap();
        else {
            alink.push(ax.eq(ix).attr('href','')); ax.eq(ix).attr('href','');
        }
      }ax=body.eq(n).find('img');
      for(ix=0; ix<ax.length; ix++){
        rx=1;
        mx=ax[ix].innerHTML;
        mx=mx.replace(/&lt;/gi,'<');
        mx=mx.replace(/&gt;/gi,'>');
        nx=ax.eq(ix).attr('href');
        if(mx===nx) ax.eq(ix).contents().unwrap();
        else {
            aimg.push(ax.eq(ix).attr('href','')); ax.eq(ix).attr('href','');
        }
      }
*/
var bbcode=[
{'name' : 'box',
'single' : false,
'replace' : '<div style="[#BOX]">[#CONTENT]</div>'
},
{'name' : 'ibox',
'single' : false,
'replace' : '<span style="[#IBOX]">[#CONTENT]</span>'
},
{'name' : 's',
'single' : false,
'replace' : '<strike>[#CONTENT]</strike>'
},
{'name' : 'iimgx',
'single' : false,
'replace' : '<img src="[#CONTENT]" title="[#IIMGX]">'
},
{'name' : 'iimg',
'single' : false,
'replace' : '<img src="[#IIMG]" title="[#CONTENT]">'
},
{'name' : 'self',
'single' : true,
'replace' : '<div style="[#SELF]" title="">[#CONTENT]</div>'
}];
window.log=function(a){
  var b=$('.top-stick');
  if(b.length!=0) b[0].innerHTML=b[0].innerHTML+'<code>'+a+'</code><br>';
  };
window.checker=function(a,b,c){
  var i=0, j;
  var pt, patt;
  for(; i<c.length; i++){
      if(a==c[i][0]){
        pt=c[i][1]; patt=new RegExp(pt,'i');
        j=patt.test(b)===true ? false : true;
      }
  }
  return j;
};
window.parse=function(a,b,c,d){
  var pt='([\\w]*)="([^\\]\\["]*)"(\\s)*', pt2;
  var patt=new RegExp(pt,'gi'), patt2;
  var ax=a, u;
  var e, j, l=true, n;
  var g=d.replace, i=d.exception, k=d.validation, m=d.value;
  for(; e=patt.exec(a); ){
      if(e[0]!==undefined){
        e[1]=e[1].toUpperCase();
        j=i!==undefined ? checker(e[1],e[2],i) : true;
        if(j==true){
            pt2='\\[#'+e[1]+'\\]';
            patt2=new RegExp(pt2,'gi');
            l=l===false ? false : (typeof (k)==='function' ? k(e[1],e[2],u) : true);
            e[2]=e[2].replace(/#obracket#/gi,'[').replace(/#cbracket#/gi,']');
            g=g.replace(patt2,e[2]);
        }
      }
  }
  if(m!==undefined){
      for(n=0; n<m.length; n++){
        g=g.replace('[#'+m[n][0]+']',m[n][1]);
      }
  }
  g=g.replace('\[#CONTENT\]',c).replace(/\[#[A-Z0-9]*\]/g,'');
  l=l===false ? false : (typeof (k)==='function' ? k(u,u,c) : true);
  if(l===true) return g;
  else return g=ax+c+'[/'+d.name+']';
};
$(function(){
  log((new Date).getSeconds()+'.'+(new Date).getMilliseconds());
  var bb=[], cin=[], code=[];
  var tar, a, j, b='', m, x, o;
  var body=$('.postbody .content');
  var pt, pt2, pt3;
  var find, op, tag, tag2;
  var i=k=l=n=0;
  var ax, ix, mx, nx, ox, px, qx, rx=0, sx;
  for(;n<body.length;n++){
      ax=body.eq(n).find('a');
      for(ix=0; ix<ax.length; ix++){
        rx=1;
        mx=ax[ix].innerHTML;
        mx=mx.replace(/&lt;/gi,'<');
        mx=mx.replace(/&gt;/gi,'>');
        nx=ax.eq(ix).attr('href');
        if(mx===nx) ax.eq(ix).contents().unwrap();
      }
      ax=body.eq(n).find('code');
      for(ix=0; ix<ax.length; ix++){
        code.push(ax[ix].innerHTML);
        ax[ix].innerHTML='';
      }
      a=body.eq(n).html();
      qx=rx==1?body.eq(n).html():'';
      a=a.replace(/ /gi,' ');
      for(; l<bbcode.length; l++){
        m=bbcode[l];
        tar=m.name;
        if(m.single===false){
            pt='(\\['+tar+'=[^\\]]*\\])|(\\['+tar+'\\])|(\\[\\/'+tar+'\\])';
            find=new RegExp(pt,'i');
            for(;find.test(a)===true;){
              x=find.exec(a);
              qx=qx.replace(x[0],' ');
              b=x[0].substring(0,2);
              if(b=='[/'){
                  j=bb[bb.length-1];
                  if(j===undefined) a=a.replace(x[0],'[error]');
              else {
                  a=a.replace(x[0],'[/'+j+' '+tar+']');
              }
              bb.pop();
              } else {
              cin.push(x[0]);
              a=a.replace(x[0],'['+i+' '+tar+']');
              bb.push(i); i++; k++;
              }
            }
            for(i=0; i<bb.length; i++){
              j=bb[i]; bb.pop();
              a=a.replace('['+j+' '+tar+']','[error]');
            }
            for(i=0; i<k; i++){
              pt2='(\\['+i+' '+tar+'\\])((.|\\r|\\n)*)(\\[\\/'+i+' '+tar+'\\])';
              op=new RegExp(pt2,'gi');
              x=op.exec(a);
              if(x!==null) a=a.replace(x[0],parse(cin[i],x[4],x[2],m));
            }
        } else {
            pt='(\\['+tar+'=[^\\]]*\\])';
            find=new RegExp(pt,'i');
            for(;find.test(a)===true;){
              x=find.exec(a);
              cin.push(x[0]);
              a=a.replace(x[0],'['+i+' '+tar+']');
              k++;
            }
            for(i=0; i<k; i++){
              pt2='(\\['+i+' '+tar+'\\])';
              op=new RegExp(pt2,'gi');
              x=op.exec(a);
              if(x!==null) a=a.replace(x[0],parse(cin[i],' ',' ',m));
            }
        } k=0; i=0; cin=[];
      } log(qx);
      tag=/(<[^><]*)(http:\/\/)([^><]*>)/gi;
      for(; px=tag.exec(a);){
        a=a.replace(px[0],px[1]+'[clear]'+px[3]);
      }
      for(; px=/(http:\/\/)([^ \s<>]*)/gi.exec(a); ){
        a=a.replace(px[0],'<span class="bbcode" style="border: 2px solid pink">'+px[2]+'</span>');
      }
      body.eq(n).html(a);
      ax=body.eq(n).find('span.bbcode');
      for(i=0; i<ax.length; i++){
        ox=ax.eq(i);
        ox.html('http://'+ox.html());
        ox.contents().unwrap().wrap('<a class="rawurl"></a>');
      }
      ax=body.eq(n).find('a.rawurl');
      for(i=0; i<ax.length; i++){
        ax.eq(i).attr('href',ax[i].innerHTML);
      }
      a=body.eq(n).html();
      a=a.replace(/\[clear\]/gi,'http://');
      body.eq(n).html(a);
      ax=body.eq(n).find('code');
      if(ax.length===code.length){
        for(ix=0; ix<ax.length; ix++){
            ax[ix].innerHTML=code[ix];
        }
      } else {
        for(ix=0; ix<ax.length; ix++){
            ax[ix].innerHTML='error';
        }
      }
  }
  log((new Date).getSeconds()+'.'+(new Date).getMilliseconds());
});
View user profile


http://gskvn.forumvi.com
Admin
Admin

Badge : 1,2,3,5,7
Postsx : 250
Points : 361
Reputation : 10
Join date : 2015-01-01

Back to top Go down

Re: BBCode

Post by Admin on Mon May 04, 2015 11:36 am

[box= class="x"]Content 1[/box][box="border: 2px solid blue"]Content 2[/box][box="border: 3px solid green"]Content 3[/box]
View user profile


http://gskvn.forumvi.com
Admin
Admin

Badge : 1,2,3,5,7
Postsx : 250
Points : 361
Reputation : 10
Join date : 2015-01-01

Back to top Go down

Re: BBCode

Post by Admin on Mon May 04, 2015 2:35 pm

[wikibase]

[box="background-color: #ffffff; width: 100%; font-size: 13px; line-height: 20px"]
† Mizuhashi Parsee †
[box="border: 5px solid #87ceeb; padding: 5px; width: 380px"]
Parsee trong Subterranean Animism
The Jealousy Beneath the Earth's Crust[/box]
[box="border-width: 5px; border-color: #87ceeb; border-style: solid solid solid solid; padding: 5px"][box="background-color: #87ceeb; border: 0px none #87ceeb"]
みずはし
水橋
Mizuhashi
--
パルスィ
Parsee
[/box][/box]
Giới tínhNữ
LoàiKiều cơ
Năng lựcĐiều khiển sự đố kỵ
Nghề nghiệpNgười giữ cầu
Địa điểm• [r="Underworld"]Thế giới ngầm[/r]
Danh hiệu:
Nguyên gốc tiếng Nhật
Dịch tiếng Anh
Nghĩa tiếng Việt
Dùng trong
地殻の下の嫉妬心
The Jealousy Beneath the Earth's Crust
Sự đố kỵ nằm bên dưới lớp vỏ Trái Đất
SA
SoPM
緑色の眼をした怪物
The Green-Eyed Monster
Con quái vật với đôi mắt màu xanh
DS
Nhạc nền:
Tên tiếng Nhật
Dịch tiếng Anh
Dùng trong
緑眼のジェラシー
Green-Eyed Jealousy
SA
Những lần xuất hiện:
Xuất hiện
Vai trò
Game
[r="SA"]Subterranean Animism[/r]
Midboss, boss màn 2
[r="DS"]Double Spoiler[/r]
Boss cảnh 2-1, 2-3, 2-5
[r="HM"]Hopeless Masquerade[/r]
Nhân vật nền
Ấn phẩm
[r="OSP"]Oriental Sacred Place[/r]
Góp mặt chương 10
[r="GoM"]The Grimoire of Marisa[/r]
Bài viết
[r="WaHH"]Wild and Horned Hermit[/r]
Góp mặt chương 2
[r="SoPM"]Symposium of Post-mysticism[/r]
Bài viết
[hs1]Giới thiệu[/hs1][box="border: 5px double black; padding: 2px; margin: 5px; float: left; background-color: white; margin-left: 0px;"]
Nội dung
[toc][/box]
[indent]Mizuhashi Parsee (水橋 パルスィ Mizuhashi Parusi) là một [r="kieuco"]kiều cơ[/r], hiện cô là người đang canh giữ "cây cầu" nối giữa mặt đất và Thế giới ngầm. Cô có khả năng thao túng sự đố kị trong tâm hồn người khác.
Parsee luôn mang trong mình sự đố kỵ mãnh liệt do bị ruồng bỏ. Cô luôn ghen tị với mọi người bất kể tình cảnh họ ra sao. Thậm chí ngay cả khi họ đang ở tình cảnh bất hạnh hơn Parsee, cô vẫn luôn ghen tị với họ bởi họ không ghen tị với cô. Trong những trường hợp đó sự ghen tị của cô thật sự là vô lý. Nhưng vậy không có nghĩa Parsee không phải là người bất hạnh. Nếu bạn trực tiếp trò chuyện với cô, cô sẽ đáp lại một cách rất bình thường – thậm chí còn có một chút vui vẻ – nhưng nó chỉ che dấu giấu sự ghen tuông đang bùng cháy trong tâm hồn cô, và sau cùng cô sẽ lại sỉ nhục và nói xấu sau lưng bạn.[/indent]
[hs1]Thông tin[/hs1]
[indent][hs2]Năng lực[/hs2]
[hs3]Thao túng lòng đố kỵ[/hs3]
Đây là năng lực của các kiều cơ trong thần thoại Nhật Bản. Là loài yêu quái được coi như hiện thân rõ ràng nhất của lòng đố kị, cô có thể thao túng loại cảm xúc đó trong tâm hồn người khác. Đối với loài người, đây là một kỹ năng khủng khiếp có thể huỷ hoại họ khi mà lòng ghen tuông dễ dàng phá hoại mối gắn kết trong cộng đồng của con người, và với con người trong [r="gensokyo"]Ảo Tưởng Hương[/r], chia rẽ nghĩa là chết. Mục đích sống của cô chỉ là để gieo rắc sự đố kỵ và ngắm nhìn cuộc đời của người khác bị hủy hoại bởi chúng. Đây có thể là nguyên nhân cô bị phong ấn dưới lòng đất. Và không chỉ mang tới sự đố kỵ cho người khác, bản thân cô cũng chìm đắm trong sự ghen tuông.
[hs4]Spell card[/hs4]
Spell card của Parsee có nhiều mối liên hệ. Đầu tiên là với hình tượng về lòng đố kỵ của Shakespeare (xem chi tiết trong mục [j="#adinfo"]Bên lề[/j]), tiếp theo là mối liên hệ với câu chuyện dân gian của Nhật Bản, ví dụ câu chuyện về con chim sẻ bị cắt lưỡi. Gần như tất cả spell card của cô đều có chủ đề về sự đố kỵ.
[hs2]Nghề nghiệp[/hs2]
Parsee từng là người gác ở cây cầu nối giữa mặt đất và Thế giới ngầm, đảm bảo rằng mọi người qua lại một cách an toàn. Nhưng bao năm tháng tích lũy lòng đố kỵ với người qua cầu đã khiến cô có được khả năng thao túng lòng đố kỵ như hiện tại.[/indent]
[hs1]Thiết kế[/hs1]
[indent][hs2]Ý tưởng[/hs2]
Theo lời của [r="ZUN"]ZUN[/r] trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Chara☆Mel số phát hành đồng thời với chương 7 của [r="CiLR"]Cage in Lunatic Runagate[/r], cụm hashihito (波斯人 Ba Tư nhân), dùng chỉ người Ba Tư (波斯) phát âm giống chữ 橋 (cùng là hashi), nghĩa là cây cầu. Và ông nghĩ sẽ rất thú vị khi vẽ thêm nhiều nhân vật với kiểu dáng ngoại quốc, một kiều cơ gốc Ba Tư trong một bộ trang phục kiểu cổ, ngay cả khi cô không thực sự giống một kiều cơ [id="cr1"][[tip="1" link="#ct1" style="width: 400px"]キャラ☆メル vol.7 東方地霊殿神主インタビュー(前編) Chara☆Mel.[/tip]].
[hs2]Tên gọi[/hs2]
Ý nghĩa những chữ trong họ Mizuhashi:
- 水 (mizu) - "Thủy", nghĩa là "nước".
- 橋 (hashi) - "Kiều", nghĩa là "cây cầu".
Parsee là cách viết khác của "Parsi", ám chỉ cộng đồng người Indian Zoroastrian (người Ấn Độ thờ Lửa). Họ là hậu duệ của người Persian Zoroastrian (người Ba Tư thờ lửa) di cư đến Nam Á vào thế kỉ VIII. Một mối liên hệ khác giữa "Parsee" và sự đố kị đó là trong tiếng Ý từ "đố kị" viết là "gelosia", vốn liên hệ tới từ "mành che cửa". Những chiếc mành này còn được gọi là "persiana" trong tiếng Ý, và "Persiana" là danh từ giống cái của "Persian" (người Ba Tư), dù vậy đây có thể chỉ là sự trùng hợp.
Một số người Nhật thường phát âm "Parsee" [paɽɯ̥si] là "Parseeh" [paɽɯ̥siː] hoặc "Parshee" [paɽɯ̥ɕiː], nguyên nhân có thể là do một lối phát âm dùng trong giới kỹ thuật Nhật Bản là bỏ dấu nhấn âm dài cuối một từ, trừ khi đó không phải một từ ngắn; ví dụ từ "assembler" (dây chuyền lắp ráp) được đọc là アッセンブラ mặc dù thông thường được viết là アッセンブラー. Vì vậy, cách viết chính xác cho パルスィ là パールスィー.
[hs2]Ngoại hình[/hs2]
[hs3][r="SA"]Subterranean Animism[/r][/hs3]
Parsee có mái tóc vàng gợn sóng, đôi mắt màu xanh lục, làn da cô hơi tái xanh. Trang phục của cô khá kỳ lạ; áo trong màu đen, áo ngoài màu nâu, viền tím với hai đường kẻ trắng chạy đan chéo vào nhau, váy màu xanh, đen, viền tương tự như viền áo, diềm váy có những sợi dây màu đỏ đan vào nhau. Cô quấn khăng quàng cổ màu hồng, quấn dây màu hồng quanh thắt lưng. Cô mang tất tay, tất chân màu hồng và đi giày đen.[/indent]
[hs1]Vai trò[/hs1]
[indent][hs2][r="SA"]Subterranean Animism[/r][/hs2]
Spoiler:
Khi nhân vật chính đặt chân đến Thế giới ngầm, Parsee xuất hiện, và vì ghen tị với nhân vật chính (trong cốt truyện của Reimu) hoặc vì buồn chán (trong cốt truyện của Marisa) mà cô đã tấn công họ, nhưng bị đánh bại. Trong hầu hết các cốt truyện, trước hoặc sau khi đánh bại cô, nhân vật chính đều được biết việc cô là một kiều cơ chìm trong ghen tuông.
[hs2][r="DS"]Double Spoiler[/r][/hs2]
Spoiler:
Trong Double Spoiler, [r="Aya"]Aya[/r] và [r="Hatate"]Hatate[/r] đã gặp và chụp hình danmaku của Parsee.
[/indent]
[hs1]Các mối quan hệ nhỏ[/hs1]
[indent][hs2][r="Suika"]Ibuki Suika[/r][/hs2]
Suika có vẻ nhận ra Parsee khi Parsee và [r="Reimu"]Reimu[/r] gặp nhau.[/indent]
[hs1]Spell card[/hs1]
[indent]
Spoiler:
Tổng 10 Spell card
妬符「グリーンアイドモンスター」
Jealousy Sign "Green-Eyed Monster"
SA
GoM
Màn 2
---
E/N
---
嫉妬「緑色の眼をした見えない怪物」
Envy "Green-Eyed Invisible Monster"
SA
Màn 2
H/L
花咲爺「華やかなる仁者への嫉妬」
Grandpa Hanasaka "Jealousy of the Kind and Lovely"
SA
Màn 2
E/N
花咲爺「シロの灰」
Grandpa Hanasaka "Shiro's Ashes"
SA
Màn 2
GoM
H/L
---
舌切雀「謙虚なる富者への片恨」
Tongue-Cut Sparrow "Hate for the Humble and Rich"
SA
Màn 2
E/N
舌切雀「大きな葛籠と小さな葛籠」
Tongue-Cut Sparrow "Large Box and Small Box"
SA
GoM
Màn 2
---
H/L
---
恨符「丑の刻参り」
Malice Sign "Shrine Visit in the Dead of Night"
SA
GoM
Màn 2
---
H/L
---
恨符「丑の刻参り七日目」
Malice Sign "Day 7 of the Shrine Visits in the Dead of Night"
SA
Màn 2
H/L
嫉妬「ジェラシーボンバー」
Jealousy "Jealousy Bomber"
DS
Màn 2
Màn 2
怨み念法「積怨返し」
Resentment Art "Grudge Returning"
DS
Màn 2
Màn 2
[/indent]
[hs1]Bên lề[/hs1]
• Trong khi mọi hình ảnh của cô đều cho thấy cô có mắt màu xanh lục. Sprite của cô trong Subterranean Animism của cô lại cho thấy cô có mắt màu xanh lam.
• Parsee có nhiều mối liên hệ với, Trong các tác phẩm của Shakespeare, cụm từ "con quái vật với đôi mắt màu xanh" được dùng như là hình tượng của sự đố kỵ. Parsee cho thấy nhiều mối liên hệ với hình tượng này, bao gồm:
[indent]◦ Bản nhạc nền của cô: "Green-Eyed Jealousy" (Lòng đố kỵ với đôi mắt màu xanh)
◦ Danh hiệu của cô trong Double Spoiler: "The Green-Eyed Monster" (Con quái vật với đôi mắt màu xanh)
◦ Tên hai spell card mà cô sử dụng trong Subterranean Animism: Jealousy Sign "Green-Eyed Monster" (Thẻ phép của sự ghen tị "Quái vật có đôi mắt xanh") và (Đố kỵ "Quái vật vô hình có đôi mắt xanh")[/indent]
[hs1]Fandom[/hs1]
• Những nhân vật thường xuất hiện cùng Parsee trong fanwork:
[indent]◦ [r="Kisume"]Kisume[/r]: Do họ đều sống ở Thế giới ngầm
◦ [r="Yamame"]Kurodani Yamame[/r]: Do họ đều sống ở Thế giới ngầm
◦ [r="Yuugi"]Hoshiguma Yuugi[/r]: Do họ đều sống ở Thế giới ngầm, và Yuugi được vẽ cặp với Parsee nhiều hơn so với các nhân vật con lại[/indent]
• Do hình vẽ của cô trong Subterranean Animism cho thấy cô có vành tai nhọn như tai của yêu tinh, nhiều fan đã vẽ cô với tai như vậy. Sự thật là do Parsee là nhân vật đầu tiên mà ZUN vẽ lộ tai, vì thế ông đã gặp khó khi vẽ tai cho cô.
• Cô hay được vẻ trong tư thế ôm đầu, vì cô làm tư thế đó trong Subterranean Animism, hoặc cắn móng tay, vì mối liên hệ giữa nó đối với sự ghen tị.
• Ngoài ra cô còn được vẻ với con quái vật hình một con rắn màu xanh lục (thường thấy nhất là tạo hình bằng vô số những bong bóng), hoặc một bản sao của chính cô, cả hai đều lấy từ những spell card của cô.
[indent]◦ Trong một số fanwork, bản sao đó của cô và chính cô được mô tả với tính cách trái ngược nhau (hai mặt), với một là Parsee bình thường (đôi khi đau khổ), và nửa kia là Parsee tràn ngập sự đố kỵ và độc ác.[/indent]
• Vì bản tính hay ghen của mình, cô và [r="Alice"]Alice Margatroid[/r] được coi là mẫu tsundere điển hình.
[indent]◦ Đôi khi fan hay miêu tả cô ghen tị với những thứ... khó có thể ghen tị, ví dụ: "Người ta nói bạn đáng ghét ư? Thật ghen tị quá đi!".[/indent]
• Đôi khi cô được fan gọi bằng tên ParuParu (ぱるぱる), và đôi khi là thêm vào nhiều "Paru" vào đằng sau, ví dụ như trong video ぱるぱるぱるぱるぱるぱるぱるぱるぱるぱるぱる (11 cụm Paru).
[indent]◦ Ngoài ra "ParuParu" còn được dùng làm từ tượng thanh cho những nhân vật khác khi họ lên cơn ghen.[/indent]
• Nhiều fan cho rằng Parsee thực sự rất cô đơn, khi xét tới bạn nhạc nền trong màn chơi của cô ("The Bridge People No Longer Cross" - "Cây cầu con người không còn qua lại"), cùng với những truyền thuyết về kiều cơ, vốn được sinh ra từ một người phụ nữ mỏi mòn chờ đợi người mình yêu.
• Một họa sĩ đã tạo ra một phiên bản mèo chibi của Parsee mang tên Purusee, thường là đang làm nhiều hành động khác nhau. Bản thân họa sĩ cũng nói rằng mình đang định làm thêm nhiều phiên bản tương tự với các nhân vật khác.
[indent]◦ Tuy nhiên mức độ phổ biến của chúng khá lẫn lộn, trong khi một số thích chúng, một số khác lại cảm thấy khá phiền vì sự xuất hiện của một chùm ảnh như vậy làm giảm tốc độ lướt web.[/indent]
• Vì trong [r="HM"]Hopeless Masquerade[/r], Parsee chỉ đứng nhìn ở khoảng cách rất xa so với các nhân vật khác, cô thường xuyên được xuất hiện với meme soon.
[hs1]Thông tin cá nhân[/hs1]
[indent]
Subterranean Animism - Character Settings.txt:
  ○2面ボス 地殻の下の嫉妬心
  水橋パルスィ(みずはし パルスィ)
  Mizuhashi Parsee
  種族:橋姫
  能力:嫉妬心を操る程度の能力
  一応、地上と地下を結ぶ縦穴の番人というか守護神である。
  地上世界から無事に地下世界に辿り着けるよう、また逆に地下世界から地上世界に辿り着けるように見守ってくれる。
  だが、非常に嫉妬深く、楽しそうに移動している奴が気にくわない。
  そういう奴を見かけると、つい邪魔をしてしまう。
  嫉妬はさらなる嫉妬を生み、彼女は嫉妬狂いであると同時に、他人の嫉妬心を煽る事が出来る。
Boss màn 2 Sự đố kỵ nằm bên dưới lớp vỏ Trái Đất
Mizuhashi Parsee
Loài: Kiều cơ
Kỹ năng: Thao túng sự đố kị
Cô từng là người canh gác, hay một linh hồn bảo hộ, của vực thẳm liên kết giữa thế giới trên và dưới mặt đất. Cô trông chừng mọi người để đảm bảo họ có thể xuống lòng đất và trở về an toàn.
Tuy nhiên cô là người hay đố kỵ, và cô không thể chịu được khi thấy mọi người qua lại một cách vui vẻ. Mỗi lần thấy ai như vậy, cô sẽ cản trở chuyến đi của họ.
Đố kỵ chỉ sinh ra đố khi, và khi cô trở nên điên cuồng trong sự đố kị của chính mình, cô đã có năng lực thổi bùng ngọn lửa đố kỵ trong tim người khác.
[/indent]
[hs1]Thư viện ảnh[/hs1]
[gallery]
[hs1]Nguồn và liên kết[/hs1]
2008/05/25 - [r="SA"]Subterranean Animism bản Demo[/r] - Trial profile (thông tin cá nhân tiền chính thức)
2008/08/16 - [r="SA"]Subterranean Animism[/r] - Character Settings.txt (thông tin cá nhân chính thức)
2009/07/28 - [r="GoM"]The Grimoire of Marisa[/r] - Spell card của Mizuhashi Parsee
2010/03/14 - [r="DS"]Double Spoiler[/r] - Nhận xét spell card màn 2
2010/08/26 - [r="OSP"]Oriental Sacred Place[/r] - Chương 10
2010/09/25 - [r="WAHH"]Wild and Horned Hermit[/r] - Chương 2
2012/04/27 - [r="SOPM"]Symposium of Post-mysticism[/r] - [r="SoPM" p="parsee"]Mizuhashi Parsee[/r]
[/box]
[id="ct1"][j="#cr1"][1][/j]. キャラ☆メル vol.7 東方地霊殿神主インタビュー(前編) Chara☆Mel.

[box="margin: 0px; border: 5px solid black; width: 800px"]
Nguồn bài viết:
http://en.touhouwiki.net/wiki/Parsee_Mizuhashi
http://touhou.wikia.com/wiki/Parsee_Mizuhashi
Người dịch: @"Akari no Kokoro" Người trình bày: mr.equal - gensokyovn
Địa chỉ bài dịch: http://www.gensokyovn.net/t1183-topic#wikimain
Giữ nguyên mọi thông tin trong khung này nếu mang bài viết ra khỏi diễn đàn
[/box]
[metabox][igal="https://2img.net/h/i1374.photobucket.com/albums/ag403/lauqermwiki/Character/GoMSigil-Parsee_zpsgw54kgwr.jpg" link="http://oi60.tinypic.com/5n9af6.jpg"]Biểu tượng của Parsee trong [r="GOM"]Grimoire of Marisa[/r][/igal]
[igal="https://2img.net/h/i1374.photobucket.com/albums/ag403/lauqermwiki/Character/Th135Parsee_zps8puixrfi.png" link="https://2img.net/h/i1374.photobucket.com/albums/ag403/lauqermwiki/Character/Th135Parsee_zps8puixrfi.png"]Parsee trong [r="HM"]Hopeless Masquerade[/r][/igal]
[igal="https://2img.net/h/i1374.photobucket.com/albums/ag403/lauqermwiki/Character/ThGKParseeResized_zpsimnoqrba.jpg" link="http://oi57.tinypic.com/6gg8c9.jpg"]Parsee trong [r="SOPM"]Symposium of Post-mysticism[/r][/igal][/metabox]
View user profile


http://gskvn.forumvi.com
Admin
Admin

Badge : 1,2,3,5,7
Postsx : 250
Points : 361
Reputation : 10
Join date : 2015-01-01

Back to top Go down

Re: BBCode

Post by Admin on Fri May 08, 2015 8:36 pm

View user profile


http://gskvn.forumvi.com
Admin
Admin

Badge : 1,2,3,5,7
Postsx : 250
Points : 361
Reputation : 10
Join date : 2015-01-01

Back to top Go down

Re: BBCode

Post by Sponsored content
Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum